Leseecke
Berufe-ABC
Kinderrechte
Transfair
Eliobus
Eliobus

Am  Eliobus 

All zwou Wochen op en neits,
Kréie mär e Reiz!

Mir fueren all mam  Eliobus,
Eisen Schwammsaak ass e Muss.

Komm  eran
Du  déck Banan.

Kuck mech nët esou un ,
A setz dech niewendrun.

Hal du d’Schnëss an du de Baak,
Ech sot heibannen gët nët geklaakt.

Den Elio fiert lass,
An d’ Kanner blären: Ugeschass.

D’Christine ësst eng Schmier,
den Elio jhäitzt : Himmel-Asch am Zwiir.

Den Tom blärt: Ech sin eng  Promm.
D’Kelly quakt : Ech sin net domm.

Et geet em d’ Kéier,
Fuer elo séier.

D’Christine leet séng Schmier ewech, 
An den Tom dee gët elo frech.

De Chauffeur jhäitzt : Elo geet et duer,
Soss kritt där der e puer.

D’Kanner blären Oh,
Si mer gläich do.

D’Larissa seet : Bass du Plemm Plemm?
Lo si mer scho bei der Schwemm!

 3.Schouljoër Ribeschpont, 7. Juni 2002

[Leseecke] [Berufe-ABC] [Kinderrechte] [Transfair] [Eliobus]